Historie

Historie zdravotnického zařízení


Zdravotnické zařízení GYNERA s.r.o. vzniklo v dubnu 2007 jako nástupnické zařízení privátní gynekologické a porodnické péče poskytované od roku 1994 MUDr. Evou Charvátovou a poté od roku 2005 MUDr. Martinem Charvátem, Ph.D.

Ordinace byla umístěna I.patře budově polikliniky na Zbraslavi v Žitavského ulici 497. Objekt byl v dlouhodobě horšícím se technickém stavu, to i v důsledku nevyjasněných vlastnických vztahů a též vinou složitého stavebního řešení. Proto byla v roce 2005 ordinace přestěhována do Zahradní Čtvrti v ulici Václava Rady 1453/15.

Do roku 2010 byla zde poskytována standardní ambulantní gynekologicko-porodnická péče. Následně ordinace začala poskytovat též malé gynekologické výkony, doménou se staly zejména ambulantní hysteroskopie, kde je pracoviště průkopníkem této péče v ČR. Například tak byly prováděny nejen diagnostické ale i operační výkony, včetně hysteroskopické sterilizace.

V předporodní péči se lékaři ordinace stali držiteli certifikátu pro prenatální diagnostiku již od I. trimestru. Ordinace je vybavena technikou pro poskytování péče až do termínu porodu, včetně monitoringu plodu.

Prostory v ulici Václava Rady díky rozšíření poskytované péče přestaly vyhovovat jak prostorově, tak provozně a proto byla ordinace v březnu 2019 přestěhována do objektu Centra Třešňovka na Žabovřeské ulici. Nové prostory jsou vybaveny prostornou čekárnou s audiovizuálním edukačním programem, dvěma ordinacemi a zákrokovým sálkem s pooperačním pokojem pro pacientky. Díky špičkovým ultrazvukovým přístrojům včetně 3D zobrazení, operačnímu vybavení pro malé a endoskopické operační výkony, monitoringu pacienta, komfortnímu zázemí pro pacientky včetně možností sledovat například ultrazvukové vyšetření plodu doprovodem pacienta, toto pracoviště vysoce převyšuje standard běžný v ambulantních gynekologických ordinacích.

Ordinace spolupracuje se špičkovými pracovišti v ČR a je tak schopna zajistit jak konziliární péči, pokud to vyžaduje zdravotní stav či nález. Pro pacientky v rámci individuální péče provádí konzultační služby před operací včetně operační léčby, pokud si to pacientka vyžádá.

Pracoviště vede komplexní zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě a to zcela v souladu se zákonnými normami ČR a EU. S daty pacientů i zaměstnanců je zacházeno podle pravidel GDPR.

Zdravotnické pracoviště pečlivě dodržuje všechna pravidla jak odborné zdravotní péče tak práva pacientů stanovená Chartou práv pacientů.